Logo

RPVS

Zápis do Registra partnerov verejného sektora

Expresné spracovanie návrhu na zápis v deň doručenia a najlepšie ceny

Nízke ceny za zápis
od 140 eur

Rýchle a spoľahlivé služby
oprávnenej osoby

Viac ako 210 zápisov
partnerov verejného sektora

Kto je partner verejného sektora?

Partnerom verejného sektora sú subjekty, ktoré prijímajú verejné zdroje. To znamená, že pre obchodovanie so štátom a účasť vo verejných obstarávaniach musia byť firmy zapísané v informačnom systéme verejnej správy, tzv. Registri partnerov verejného sektora. 

5 krokov, ako prebieha zápis do Registra partnerov verejného sektora

Zápis môže vykonať iba oprávnená osoba.
Celý proces sa realizuje elektronickou formou, nie je potrebné osobné stretnutie.

Úspešne sme do RPVS zapísali viac ako 210 partnerov

Najčastejšie otázky o Registri partnerov verejného sektora

Od 1.2.2017 je účinný zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejnosti známy ako tzv. protischránkový zákon. Týmto zákonom sa zaviedol informačný systém verejnej správy tzv. Register partnerov verejného sektora, v skratke RPVS.

Za partnera verejného sektora sa považuje subjekt, s ktorým štát, resp. verejný sektor vstupuje do právnych vzťahov, a to v prípade, ak tento subjekt spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora podľa zákona a uchádza sa o verejné zdroje nad zákonom stanovený limit.

Nová zákonná úprava sa už netýka iba zdrojov vo verejnom obstarávaní. 

Zákon sa týka:

  • finančných prostriedkov z verejných rozpočtov, z európskych fondov okrem Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, prostriedkov od právnickej osoby zriadenej zákonom okrem komory zriadenej zákonom, verejného podniku, prostriedkov z verejného zdravotného poistenia a v rámci štátnej pomoci,
  • verejného obstarávania,
  • niektorých verejných licencií,
  • postúpených pohľadávok voči verejnému sektoru,
  • subdodávateľov partnerov verejného sektora.
Partner verejného sektora musí okrem definičných kritérií splniť aj finančné limity. Tie sú stanovené na 100 000 eur v prípade jednorazového plnenia a 250 000 eur v prípade opakujúceho sa plnenia.
Konečným užívateľom výhod je podľa § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Na základe podkladov vyhotoví oprávnená osoba Verifikačný dokument, ktorý identifikuje konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora. Dokument je verejne dostupný v Registri partnerov verejného sektora.

NIE. Do Registra partnerov verejného sektora sa nemôže firma registrovať sama, ale prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorou sú okrem iných aj daňoví poradcovia.

 

Ak ste partnerom verejného sektora, radi vám poskytneme komplexné služby v súvislosti s registráciou v RPVS, ktorú pre vás vykoná oprávnená osoba, daňová poradkyňa Ing. Iveta Chodelková.

Cena začína od 140 € za jeden zápis a ročný poplatok za služby oprávnenej osoby od 60 €.

So zápisom do RVPS pomôžeme aj vám.

Kontaktujte nás